(030) 56 81-43 01

GLOSSAR

Ohroperation

Mirkoskopische Eingriffe am Außenohr (z.B. Ohranlegeplastik), am Gehörgang (z.B. Exostosenabtragung) und am Mittelohr (z.B. Tympanoplastik) bzw. dem Innenohr (Cochlea Implantation).

Synonyme: Ohr-Operation